LƯU ĐỒ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN MỘT CHIỀU
TRÁCH NHIỆM

LƯU ĐỒ

HỒ SƠ

PHÒNG Y TẾ QUÝ CÔNG TY VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT

Tiếp nhận hàng hóa
                           Không đạt

Kiểm tra hàng hóa


Sơ chế thực phẩm


Lưu mẫu thực phẩm sống


Chế biến thực phẩmKiểm tra & lưu mẫu thực phẩm chín
                          Không đạt

Phục Vụ


Thu hồi thực phẩm dư

Vệ sinh

Xử lý rác thải


-       SỔ TIẾP NHẬN HÀNG HÓA.

CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT


PHÒNG Y TẾ QUÝ CÔNG TY VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT

-       SỔ LƯU MẪU THƯC PHẨM

CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT


PHÒNG Y TẾ QUÝ CÔNG TY VÀ ĐẠI DIỆN CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT

-       SỔ LƯU MẪU THỰC PHẨM
-       BIÊN BẢN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM
-       HỒ SƠ HỦY THỰC PHẨM

CÔNG TY BẾP LỬA VIỆT
-       SỔ GÓP Ý
-       PHIẾU ĐỀ XUẤT Ý KIẾN CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG